VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽITIA

1 – Preambula

Účelom tohto dokumentu s názvom Všeobecné podmienky použitia (ďalej ako „VPP“) je stanovenie zásad na poskytovanie a používanie obsahu a služieb webových stránok www.symbiosys.com (ďalej ako „webové stránky“) medzi vydavateľom webových stránok – firmou BIOCODEX SAS (ďalej ako „vydavateľ“) a používateľom internetu (ďalej ako „používateľ“).

Prístup na webovú stránku a jej obsah, ako aj využívanie služieb ponúkaných webovými stránkami znamená, že používateľ s týmito VPP bezvýhradne súhlasí. vzhľadom na to, že tieto VPP sa môžu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upravovať, vyzývame používateľa, aby sa s nami pravidelne oboznamoval.

2 – Právne informácie

Vydavateľ webových stránok

Biocodex
22 rue des Aqueducs
94250 Gentilly
Francúzsko
Kontakt na Biocodex

Štatutárny zástupca vydavateľa: p. Jean-Marie LEFEVRE, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.

Biocodex je zjednodušená akciová spoločnosť podľa francúzskeho práva s kmeňovým imaním vo výške 4 284 000 EUR zapísaná v Obchodnom registri RCS. Créteil pod č. 562 064 600, so sídlom na adrese 22 rue des Aqueducs – 94250 Gentilly – Francúzsko, štatutárny zástupca: p. Jean-Marie Lefèvre s riadnymi právomocami predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa.
DIČ v EU č.: FR35562064600.

Hosting webových stránok

ALTERWAY
227 Bureaux de la colline
1 rue Royale – Bât. D
92210 SAINT CLOUD
Francúzsko

3 – Účel webových stránok a prístup k službám 

Webové stránky boli navrhnuté na prezentáciu [uveďte všeobecný opis webových stránok].

Tieto webové stránky sú prístupné kdekoľvek a všetkým používateľom s pripojením na internet. Všetky výdavky spojené s prístupom na webové stránky (počítačový hardvér, softvér, pripojenie na internet atď.) uhrádza používateľ.

Tieto webové stránky umožňujú používateľovi prístup k týmto službám:

  • všeobecné informácie o…
  • novinky, články a rady (blog)
  • zbierka referencií
  • nástroj na vyhľadávanie…
  • odber newslettra
  • kontaktný formulár

Vydavateľ používa všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby zaistil vysokokvalitný prístup k webovým stránkam a ich službám. Ide však o povinnosť prostriedkov, nie výsledok: používateľ preto súhlasí s tým, že od vydavateľa ani jeho dodávateľov nebude v prípade nedostupnosti webových stránok v čase, kedy na ne chce používateľ pristúpiť, požadovať žiadnu náhradu.

Prístup na webové stránky a ich služby sa môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť, pozastaviť alebo zmeniť z dôvodu údržby alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené rušením, prerušením, počítačovými vírusmi, nefunkčnosťou ani odpojením terminálu, ktoré by mohli dočasne zabrániť používateľovi v prístupe alebo navigácii.

Používateľ môže vydavateľa kontaktovať pomocou kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na webových stránkach.

4 – Zodpovednosť

V súlade s platnými právnymi predpismi sú doplnky stravy, ktoré na trh uvádza spoločnosť Biocodex, hlásené francúzskemu generálnemu riaditeľstvu pre hospodársku súťaž, ochranu spotrebiteľa a boj proti podvodu (DGCCRF).

Užívaním doplnku stravy by nemalo dochádzať k nahrádzaniu pestrej a vyváženej stravy ani zdravého životného štýlu.

Všetky informácie poskytnuté na webových stránkach týkajúce sa dobrého zdravotného stavu a pohody sú predkladané len na informačné účely. Tieto informácie sa netýkajú všetkých aspektov dobrého zdravotného stavu a výživy. Používateľ používa webové stránky výhradne na svoju zodpovednosť. Používateľ najmä uznáva a súhlasí, že sa nebude spoliehať na informácie, ktoré webové stránky obsahujú, aby sa mohol rozhodnúť o svojom zdravotnom stave alebo o prípadnej lekárskej liečbe bez konzultácie so zdravotníckym odborníkom.

Vydavateľ sa snaží poskytovať kvalitné a overené informácie. Zdroje informácií však nemožno úplne zaručiť.

Všetky „odchádzajúce“ odkazy na webových stránkach používateľovi umožňujú prístup k informáciám a ďalším doplnkovým zdrojom dostupným na internete alebo na zdieľanie informácií na sociálnych sieťach. Vydavateľ  nemá žiadne prostriedky na kontrolu obsahu týchto úplne nezávislých webových tretích strán tretích strán a nemôže niesť zodpovednosť za následky prístupu k týmto webovým stránkam tretích strán a ich obsahu.

5 – Duševné vlastníctvo

Webové stránky, ako aj všetky prvky, ktoré obsahujú (napríklad značky, logá, text, fotografie, databázy atď.), sú výhradným vlastníctvom vydavateľa alebo jeho dodávateľov a sú chránené kódexom duševného vlastníctva.

Používateľ súhlasí, že bude obsah webových stránok používať v prísne súkromnom kontexte. Akákoľvek čiastočná alebo úplná reprodukcia webových stránok alebo ich časti na akomkoľvek médiu alebo v akomkoľvek formáte na akékoľvek iné účely, najmä obchodné účely, bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázaná.

6 – Ochrana údajov

Používateľ môže voľne prechádzať webovými stránkami bez toho, aby výslovne poskytoval akékoľvek osobné informácie. Napriek tomu môže byť povinný poskytnúť údaje, ktoré sa ho týkajú, napríklad pri využití kontaktného formulára na webových stránkach. Webové stránky navyše používajú tzv. súbory cookie, ktoré môžu odosielať údaje o používateľovi tretím stranám.

Na lepšie pochopenie toho, ako sa osobné údaje na týchto webových stránkach spracúvajú, sa musí používateľ dôkladne oboznámiť so zásadami ochrany údajov a zásadami používania súborov cookie na týchto webových stránkach.

Používanie webových stránok v skutočnosti znamená, že používateľ si tieto dokumenty prečítal a pochopil a že sa zaviazal pravidelne do nich nahliadať.

7 – Správne právo a príslušná jurisdikcia 

Tieto VPP sa riadia právom Francúzska. Akýkoľvek konflikt alebo rozdiely výkladu bude podliehať právomoci francúzskych súdov.