ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

1 – Preambula

Zásady používania súborov cookie opísané v tomto dokumente sa vzťahujú k webovým stránkam [www.symbiosys.com] (ďalej ako „webové stránky“). Ich cieľom je informovať používateľa webových stránok (ďalej len „používateľ“) o spracúvaní súborov cookie, ktoré sa ho týkajú a ktoré vykonáva spoločnosť [BIOCODEX SAS, o používaných typoch súborov cookie a spôsobe, akým môže tieto práva napadnúť.

2 – Všeobecné informácie

Čo je súbor cookie?

Takzvaný súbor cookie je textový súbor, ktorý možno umiestniť do zariadenia používateľa pri prehliadaní webových stránok. Súbory cookie sú dôležitý nástroj, ktorý organizáciám umožňuje získať prehľad o aktivite svojich používateľov na internete.

Princíp fungovania: tieto súbory sú vo všeobecnosti malej veľkosti a označené názvom. Prenášajú sa do prehliadača používateľa prostredníctvom navštívených webových stránok. V prehliadači sa po určitý čas ponechajú a pri každom opätovnom pripojení sa z prehliadača vrátia na danú webovú stránku. Súbory cookie možno v zásade ľahko zobraziť a odstraňovať.

Súbory cookie sú ako také neškodné, keďže neobsahujú spustiteľný kód. Plnia dôležité funkcie pre webové stránky: môžu sa použiť na ukladanie identifikačných údajov účtu zákazníka, navigačných preferencií, umožňujú sledovanie navigácie na štatistické a reklamné účely atď.

Súbory cookie však môžu ukladať údaje dostatočné na identifikáciu používateľa bez jeho súhlasu a v niektorých prípadoch ich možno použiť na vytvorenie profilov jednotlivcov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sa v rámci ochrany údajov riadila aj správa súborov cookie.

Typy súborov cookie

Súbory cookie možno vo všeobecnosti rozdeliť tromi rôznymi spôsobmi: podľa pôvodu, podľa trvania a podľa účelu.

Podľa pôvodu

Súbory cookie protistrany – tieto súbory cookie sú do koncového zariadenia návštevníka umiestnené priamo navštívenými webovými stránkami.

Súbory cookie tretích strán – tieto súbory cookie sú do koncového zariadenia návštevníka umiestnené treťou stranou, napríklad inzerentom.

Podľa trvania

Súbory cookie relácie – tieto súbory cookie sú dočasné a strácajú platnosť pri zatvorení prehliadača alebo na konci návštevy (relácie).

Trvalé súbory cookie – táto kategória zahŕňa všetky súbory cookie, ktoré zostanú v zariadení návštevníka až do ich odstránenia. Odstrániť ich možno ručne alebo automaticky (v závislosti od dátumu uplynutia platnosti súboru cookie alebo pri zavretí prehliadača, ak je takto nakonfigurovaný).

Účel

Nevyhnutné súbory cookie –tieto súbory cookie pomáhajú použiteľnosti webových stránok tým, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke, prístup k zabezpečeným oblastiam webových stránok alebo ukladanie položiek v online nákupnom košíku. V dôsledku toho webové stránky bez týchto súborov cookie nemôžu fungovať správne.

Preferenčné súbory cookie (funkčné súbory cookie) – tieto súbory cookie umožňujú webovým stránkam uchovávať informácie, ktoré menia spôsob správania alebo zobrazenia webových stránok, ako je preferovaný jazyk návštevníka alebo oblasť, v ktorej sa nachádza.

Štatistické súbory cookie (výkonnostné súbory cookie) – tieto súbory cookie pomáhajú vlastníkovi webových stránok prostredníctvom získavania a odovzdávania informácií pochopiť, ako návštevníci s webovými stránkami komunikujú, napríklad navštívené stránky a použité odkazy. Následne je cieľom webové stránky vylepšiť. Aj keď sú tieto súbory cookie určené pre použitie vlastníkom webových stránok, môžu pochádzať od tretích strán, ktoré môžu návštevníka sledovať na marketingové účely.

Marketingové súbory cookie – tieto súbory cookie sledujú aktivitu používateľa na internete a pomáhajú inzerentom napríklad poskytovať relevantnejšie reklamy. Tieto súbory cookie môžu takéto informácie odovzdávať ostatným organizáciám alebo inzerentom. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy o súbory cookie tretích strán.

3 – Všeobecné ustanovenia

Správa súborov cookie na týchto webových stránkach predstavuje spracovanie osobných údajov vykonávané vydavateľom. Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú na všetky súbory cookie spracúvané na týchto webových stránkach, ak nie je v osobitných ustanoveniach uvedené inak.

Právny rámec

Vydavateľ ako prevádzkovateľ údajov vyhlasuje, že na týchto webových stránkach spracúva súbory cookie v súlade s predpismi platnými o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, najmä nariadením EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 – všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Spoločnosť Biocodex v rámci dodržiavania predpisov vymenovala zodpovednú osobu vo vzťahu k francúzskemu úradu pre ochranu údajov (CNIL). Toto vymenovanie je účinné ku dňu 25. mája 2018, čj. DPO-3068.

Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľ údaje je identifikovaný ako:

Biocodex, zjednodušená akciová spoločnosť podľa francúzskeho práva s kmeňovým imaním vo výške 4 284 000 EUR zapísaná v Obchodnom registri RCS. Créteil pod č. 562 064 600, so sídlom na adrese 7 avenue Gallieni – 94250 Gentilly – Francúzsko, štatutárny zástupca: p. Jean-Marie Lefèvre s riadnymi právomocami predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa.

Website: www.biocodex.fr Telephone: +33 (0) 1 41 24 30 00

Dotknuté osoby

Spracúvanie sa týka týchto osôb:

  • používateľ týchto webových stránok,
  • zamestnanci vydavateľa zodpovední za publikáciu obsahu a technickú správu týchto webových stránok,
  • pracovníci dotknutých poskytovateľov služieb.

Príjemcovia údajov

používateľ týchto webových stránok,

  • používateľ týchto webových stránok,
  • zamestnanci vydavateľa zodpovední za publikáciu obsahu a technickú správu týchto webových stránok,
  • pracovníci dotknutých poskytovateľov služieb,
  • tretie strany získavajúce údaje zo súborov cookie.

Práva používateľov týkajúce sa súborov cookie

Webové stránky môžu ukladať súbory cookie do koncového zariadenia používateľa len v prípade, že sú nevyhnutné na prevádzku stránok. Na použitie iných typov súborov cookie je nutný súhlas používateľa.

Nastavenie webového prehliadača

Používateľ môže umiestneniu súborov cookie do svojho zariadenia zabrániť alebo existujúce súbory cookie odstrániť tým, že príslušným spôsobom nastaví svoj webový prehliadač. Na prístup k pokynom na správu súborov cookie môže používateľ postupovať podľa sekcie pomocníka svojho prehliadača. Treba však upozorniť, že zákaz súborov cookie vo webovom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť týchto webových stránok, ako aj iných webových stránok.

Nastavenie parametrov na úrovni webových stránok

Počas svojej prvej návštevy stránok musí používateľ pred pokračovaním v pohybe na webových stránkach vyjadriť svoj výber prostredníctvom modulu vyhlásenia o súboroch cookie (ďalej ako „banner súborov cookie“). Súbory cookie sa ukladajú len v prípade, že ich používateľ prijme. Súbory cookie možno prijímať alebo odmietať celkovo alebo pri jednotlivých službách. Používateľ môže svoje výbery kedykoľvek zmeniť opätovným vyvolaním banneru súborov cookie.

Právne informácie

V súlade s predpismi platnými o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, najmä nariadením EÚ č. 2016/679 z 27.

apríla 2016 – všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), si môže používateľ v súvislosti s údajmi, ktorými sa preukazuje svoju totožnosť, uplatniť právo na prístup k údajom, opravu údajov, vymazanie údajov, obmedzenie spracúvania údajov a vznesenie námietky týkajúcej sa jeho údajov u zodpovednej osoby spoločnosti Biocodex pomocou kontaktného formulára uvedeného na webových stránkach.

Používateľ si môže v prípade potreby uplatniť právo podať sťažnosť dozornému orgánu u svojho miestneho orgánu pre ochranu údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

Vydavateľ prijíma všetky nevyhnutné opatrenia na zachovanie bezpečnosti osobných údajov používateľa a jeho cieľom je najmä zabrániť ich narušeniu, poškodeniu alebo neoprávnenému prístupu tretích strán k nim.

Vydavateľ na týchto webových stránkach používa protokol https. Tento bezpečnostný mechanizmus umožňuje používateľovi overiť identitu webovej stránky, ku ktorej pristupuje, a to pomocou overovacieho certifikátu vydanému orgánom tretej strany, ktorý je známy svojou spoľahlivosťou. Umožňuje aj zabezpečiť dôvernosť a integritu údajov zaslaných používateľom, napríklad informácií zo súborov cookie odovzdávaných tretím stranám.

 

4 – Osobitné ustanovenia

Nasledujúce ustanovenia podrobne opisujú súbory cookie používané na týchto webových stránkach. Pri súboroch cookie tretích strán sú tieto podrobnosti k dispozícii prostredníctvom banneru súborov cookie.

Súbory cookie protistrany

Účel

Vydavateľ používa interné súbory cookie nevyhnutné na prevádzku týchto webových stránok.

Právny základ

Spracúvanie je v súlade s oprávnenými záujmami, ktoré vydavateľ sleduje v rámci vzťahu s používateľom.

Podrobné údaje o súboroch cookie

Cookie name Function Duration
_icl_current_language
zapamätanie jazykovej preferencie 1 deň
didomi_token Obsahuje informácie o súhlase na personalizované účely a pre personalizovaných partnerov, ako aj informácie špecifické pre Didomi (napríklad ID používateľa). 1 rok

Súbory cookie tretej strany

Účel

Vydavateľ používa súbory cookie tretej strany na zlepšenie webových stránok a používateľského prostredia.

Právny základ

Spracúvanie vyžaduje súhlas používateľa.

Funkcie využívajúce súbory cookie

  • Meranie návštevnosti (Google Analytics, Yandex)
  • Tlačidlá zdieľania (Facebook, Instagram, Youtube)
  • Marketingová analýza (Google Tag Manager, Roistat, Facebook Pixel)