Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

1 – Προοίμιο

 

Η πολιτική προστασίας δεδομένων που περιγράφεται στο παρόν κείμενο εφαρμόζεται στην ιστοσελίδα www.symbiosys.com (εφεξής , «η Ιστοσελίδα»). Σκοπός της είναι να πληροφορήσει το χρήστη της Ιστοσελίδας (εφεξής, «ο Χρήστης») για τις επεξεργασίες που πραγματοποιεί η εταιρεία BIOCODEX SAS (εφεξής, «ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας») στα δεδομένα που τον αφορούν, τα δικαιώματα που έχει επί των δεδομένων του και το πώς μπορεί να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα.

 

2 – Γενικοί Όροι

 

Οι ακόλουθοι όροι έχουν ισχύ σε κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εκτός αν δηλώνεται ρητά το αντίθετο στους ειδικούς όρους.

 

Νομικό πλαίσιο

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δηλώνει ότι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στην Ιστοσελίδα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και ειδικότερα τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 – Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής, «ΓΚΠΔ»).

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζεται ως εξής :

H BIOCODEX είναι μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), υπαγόμενη στο Γαλλικό Δίκαιο, με μετοχικό κεφάλαιο 4.284.000 €, εγγεγραμμένη στο registre du commerce et des sociétés (RCS) της Créteil με αριθμό 562 064 600, δηλωθείσα έδρα στη διεύθυνση 22 Rue des Aqueducs – 94250 GENTILLY – Γαλλία, εκπροσωπούμενη από τον κ. Jean-Marie LEFEVRE, εξουσιοδοτημένο ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

Δικαιώματα του Χρήστη επί των Δεδομένων του

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ο Χρήστης μπορεί, σχετικά με δεδομένα που τον αφορούν και αποδεικνύουν την ταυτότητά του, να ασκήσει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης, απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Biocodex (μόνο στα Γαλλικά ή τα Αγγλικά) μέσω email (dpo@biocodex.com) ή μέσω ταχυδρομείου (DPO BIOCODEX, 22 Rue des Aqueducs, 94250 GENTILY, France). Ο Χρήστης έχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε επιβλέπουσα αρχή (τη CNIL στην περίπτωση της Γαλλίας – www.cnil.fr).

 

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διαφυλάξει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη και συγκεκριμένα να εμποδίσει την αλλοίωση, την καταστροφή ή την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων μερών σε αυτά.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας χρησιμοποιεί στην Ιστοσελίδα το πρωτόκολλο https. Αυτός ο μηχανισμός ασφαλείας επιτρέπει στο Χρήστη να επαληθεύσει την ταυτότητα της ιστοσελίδας στην οποία αποκτά πρόσβαση, χάρη σε ένα πιστοποιητικό εγκυρότητας που εκδίδεται από ανεξάρτητη αρχή εγνωσμένης αξιοπιστίας. Επίσης, ο εν λόγω μηχανισμός διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων που στέλνονται από το Χρήστη, όπως οι πληροφορίες που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας.

 

3 – Ειδικοί όροι

Οι παρακάτω όροι αφορούν ειδικά σε κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, σε κάθε επεξεργασία αναφέρονται λεπτομερώς τα κάτωθι:

–              Ο σκοπός της επεξεργασίας

–              Η νομική της βάση

–              Τα ενδιαφερόμενα μέρη

–              Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας

–              Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης

–              Οι αποδέκτες των δεδομένων

Αυτοί οι όροι ενδέχεται να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν μεταγενέστερα, σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία και ανάλογα με τις δραστηριότητες επεξεργασίας που πραγματοποιεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Φόρμα επικοινωνίας

Σκοπός της επεξεργασίας

Η φόρμα επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα επιτρέπει στο Χρήστη να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ηλεκτρονικά. Αυτή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να:

 • Λαμβάνει τα μηνύματα που απευθύνονται σε αυτόν
 • Ανταλλάσει αλληλογραφία με το Χρήστη
 • Συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις επαγρύπνησης για την υγεία
 • Αναπτύσσει στατιστικά υπηρεσιών

Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας στη σχέση του με τον Χρήστη.

Αν η επικοινωνία είναι μέρος του πλαισίου επαγρύπνησης για την υγεία, τα δεδομένα του Χρήστη υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία που πραγματοποιείται ειδικά για αυτό το σκοπό.

Η επεξεργασία δεν περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (ούτε και δημιουργία προφίλ – profiling).

 

Ενδιαφερόμενα μέρη

Η επεξεργασία αφορά σε κάθε Χρήστη που επιθυμεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ηλεκτρονικά, καθώς και το προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία τέτοιων αιτημάτων.

Δεδομένα υπό επεξεργασία

 • Ταυτότητα Χρήστη και διεύθυνση email
 • Ημερομηνία, θέμα και κείμενο του μηνύματος
 • Συνέχεια της επικοινωνίας
 • Στατιστικά δραστηριότητας

Τα υποχρεωτικά δεδομένα είναι αναγκαία για την κατάλληλη εκτίμηση του αιτήματος. Τα δεδομένα τηρούνται για πέντε χρόνια από την επεξεργασία του αιτήματος. Αν, ωστόσο, η επικοινωνία εμπίπτει στο πλαίσιο επαγρύπνησης για την υγεία, η περίοδος αποθήκευσης καθορίζεται από την περαιτέρω επεξεργασία που πραγματοποιείται ειδικά για αυτό το σκοπό.

Αποδέκτες δεδομένων

Η επεξεργασία αφορά το προσωπικό που απασχολεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

 • Με αρμοδιότητα την επεξεργασία της αλληλογραφίας σχετικά με την Ιστοσελίδα,
 • Με αρμοδιότητα τη δημοσίευση περιεχομένου και την τεχνική διαχείριση της Ιστοσελίδας
 • Με αρμοδιότητα την διαχείριση της επαγρύπνησης για την υγεία

Αποδέκτες των δεδομένων είναι, επίσης, το προσωπικό που απασχολείται από τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών.

Δεν πραγματοποιείται καμιά διαβίβαση δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εγγραφή στο newsletter

Σκοπός της επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επιτρέπει στο Χρήστη να εγγραφεί στο newsletter της Ιστοσελίδας, προκειμένου να ενημερώνεται για τα νέα που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα. Αυτή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να:

 • Διαχειρίζεται εγγραφές και ηλεκτρονική αλληλογραφία
 • Αναπτύσσει στατιστικά υπηρεσιών.

Νομική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου.

Ο Χρήστης μπορεί να σταματήσει να λαμβάνει newsletter  (ανακαλώντας τη συγκατάθεσή του) μέσω του συνδέσμου διαγραφής που περιλαμβάνεται στο newsletter που έχει λάβει.

Η επεξεργασία δεν περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (ούτε και δημιουργία προφίλ – profiling).

 

Ενδιαφερόμενοι

Η επεξεργασία αφορά κάθε Χρήστη που επιθυμεί να λαμβάνει το newsletter στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει.

Δεδομένα υπό επεξεργασία

 • Διεύθυνση e-mail
 • Ημερομηνία εγγραφής
 • Στατιστικά σχετικά με την υπηρεσία του newsletter

Η συμπλήρωση της διεύθυνσης του e-mail είναι υποχρεωτική για την αποστολή του newsletter.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί τη διεύθυνση e-mail για όσο διάστημα ο ενδιαφερόμενος δεν διαγράφεται (μέσω του συνδέσμου διαγραφής που περιλαμβάνεται στα newsletters).

 

Αποδέκτες δεδομένων

Ανάλογα με τις αντίστοιχες ανάγκες τους, είναι αποδέκτες όλων ή μέρους των δεδομένων:

 • Το προσωπικό που απασχολεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας με αρμοδιότητα τη διαχείριση της υπηρεσίας του newsletter, τη δημοσίευση περιεχομένου και την τεχνική διαχείριση της Ιστοσελίδας
 • Το προσωπικό των παρόχων υπηρεσιών που αφορά η Ιστοσελίδα

Καθώς η υπηρεσία του newsletter ενδέχεται να παρέχεται από τρίτο μέρος, τα δεδομένα μπορεί να διαβιβάζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Περιορισμένη πρόσβαση

Σκοπός της επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επιτρέπει στο Χρήστη να συνδεθεί στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, προκειμένου αυτός να επωφεληθεί από εξατομικευμένο περιεχόμενο. Ανάλογα με την περίπτωση, επιτρέπεται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να:

 • Προσωποποιήσει την επικοινωνία
 • Προτείνει ένα περιβάλλον παραγγελίας στην περίπτωση ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου (καρότσι αγορών και ιστορικό παραγγελιών, ιστορικό τιμολογίων, εγγυήσεις κλπ),
 • Προσφέρει ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning) σε περίπτωση τέτοιου είδους ιστοσελίδας (πλατφόρμες εξάσκησης, ερωτηματολόγια αξιολόγησης, τεστ με ερωτήσεις, παιχνίδια κλπ.),
 • Αντλήσει στατιστικά συναφή με τα περιεχόμενα/ παρεχόμενες υπηρεσίες κλπ.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας στη σχέση του με τον Χρήστη.

Η επεξεργασία δεν περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (ούτε και δημιουργία προφίλ – profiling).

 Ενδιαφερόμενα μέρη

Η επεξεργασία αφορά κάθε Χρήστη με προσωπικό λογαριασμό στην Ιστοσελίδα.

Δεδομένα υπό επεξεργασία

 • Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση e-mail
 • Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης
 • Πληροφορίες για τα περιεχόμενα/ παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Στατιστικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή της σύνδεσης

Η διεύθυνση e-mail, καθώς και το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι υποχρεωτικά για τη λειτουργία του προσωπικού λογαριασμού.

Τα δεδομένα τηρούνται το πολύ για 3 χρόνια μετά την τελευταία σύνδεση του Χρήστη.

Αποδέκτες δεδομένων

Ανάλογα με τις αντίστοιχες ανάγκες τους, είναι αποδέκτες όλων ή μέρους των δεδομένων:

 • Το προσωπικό που απασχολεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας με αρμοδιότητα τη διαχείριση των περιεχομένων/ προσωποποιημένων υπηρεσιών και την τεχνική διαχείριση της Ιστοσελίδας,
 • Το προσωπικό των παρόχων υπηρεσιών που αφορά η Ιστοσελίδα

Καθώς ορισμένο προσωποποιημένο περιεχόμενο μπορεί να παρέχεται από οργανισμό – τρίτο μέρος, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαχείριση cookies

Η εγκατάσταση των cookies συνεπάγεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία περιγράφεται στην πολιτική cookies της Ιστοσελίδας.