Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

1 – Προοίμιο

Η πολιτική προστασίας δεδομένων που περιγράφεται στο παρόν κείμενο εφαρμόζεται στην ιστοσελίδα [www.symbiosys.com] (στο εξής, «η Ιστοσελίδα»). Σκοπός της είναι να πληροφορήσει το χρήστη της Ιστοσελίδας (στο εξής, «ο Χρήστης») για τις επεξεργασίες που πραγματοποιεί ο εκδότης της Ιστοσελίδας – η εταιρεία BIOCODEX SAS (στο εξής, «ο Εκδότης») στα δεδομένα που τον αφορούν, τα δικαιώματα που έχει επί των δεδομένων του και το πώς μπορεί να εξασκήσει αυτά τα δικαιώματα.

2 – Γενικοί Όροι

Οι ακόλουθοι όροι έχουν ισχύ σε κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην Ιστοσελίδα από τον Εκδότη, εκτός αν δηλώνεται ρητά το αντίθετο στους ειδικούς όρους.

Νομικό πλαίσιο

Ο Εκδότης, ως διαχειριστής δεδομένων, δηλώνει ότι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στην Ιστοσελίδα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των φυσικών προσώπων, αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη διακίνηση τέτοιου είδους δεδομένων και ειδικότερα τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής, «GDPR»). 

Διαχειριστής δεδομένων

Ο ελεγκτής δεδομένων αναγνωρίζεται ως εξής :

H BIOCODEX είναι μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), υπαγόμενη στο Γαλλικό Δίκαιο, με μετοχικό κεφάλαιο 4 284 000 €, εγγεγραμμένη στο registre du commerce et des sociétés (RCS) της Créteil με αριθμό 562 064 600, δηλωθείσα έδρα στη διεύθυνση 7 avenue Gallieni – 94250 GENTILLY – Γαλλία, εκπροσωπούμενη από τον κ. Jean-Marie LEFEVRE, εξουσιοδοτημένο ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Δικαιώματα του Χρήστη επί των Δεδομένων του

Σύμφωνα με το GDPR, ο Χρήστης μπορεί, σχετικά με δεδομένα που τον αφορούν και αποδεικνύουν την ταυτότητά του, να εξασκήσει δικαίωμα πρόσβασης, επανόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης, απευθυνόμενος στον Data Protection Officer (DPO) της Biocodex (μόνο στα Γαλλικά ή τα Αγγλικά) μέσω email (dpo@biocodex.com) ή μέσω ταχυδρομείου (DPO BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 GENTILY, France), ή μπορεί να υποβάλει καταγγελία σε επιβλέπουσα αρχή (τη CNIL στην περίπτωση της Γαλλίας – www.cnil.fr).

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Ο Εκδότης λαμβάνει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη και αποσκοπεί ειδικότερα στο να τα προστατέψει από τη διαστρέβλωση ή την αλλοίωση ή από το να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Ο Εκδότης χρησιμοποιεί στην Ιστοσελίδα το πρωτόκολλο https. Αυτός ο μηχανισμός ασφαλείας επιτρέπει στο Χρήστη να επαληθεύσει την ταυτότητα της ιστοσελίδας στην οποία αποκτά πρόσβαση, χάρη σε ένα πιστοποιητικό εγκυρότητας που εκδίδεται από ανεξάρτητη αρχή εγνωσμένης αξιοπιστίας. Επίσης, καθιστά εφικτή την εγγύηση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων που στέλνονται από το Χρήστη, όπως οι πληροφορίες που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας.

3 – Ειδικοί όροι 

Οι παρακάτω όροι αφορούν ειδικά σε κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τον Εκδότη στην Ιστοσελίδα. Συγκεκριμένα, αναφέρονται λεπτομερώς:

 • Στο σκοπό της επεξεργασίας
 • Στη νομική της βάση
 • Στα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Στα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας
 • Στη διάρκεια ζωής τους
 • Στους παραλήπτες των δεδομένων

 

Αυτοί οι όροι ενδέχεται να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν μεταγενέστερα, ανάλογα με την εξέλιξη της Ιστοσελίδας και τις ενέργειες επεξεργασίας που πραγματοποιούνται από τον Εκδότη σχετικά με την Ιστοσελίδα.

Φόρμα επικοινωνίας

Σκοπός της επεξεργασίας

Η φόρμα επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα επιτρέπει στο Χρήστη να επικοινωνήσει με τον Εκδότη ηλεκτρονικά. Αυτή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπει στον Εκδότη να:

 • Λαμβάνει τα μηνύματα που απευθύνονται σε αυτόν
 • Ακολουθεί αλληλογραφία με το Χρήστη
 • Συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις επαγρύπνησης για την Υγεία
 • Αναπτύσσει στατιστικά υπηρεσιών

Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι τα θεμιτά συμφέροντα του Εκδότη στη σχέση του με τον Χρήστη

Αν η επικοινωνία είναι μέρος του πλαισίου επαγρύπνησης για την υγεία, τα δεδομένα του Χρήστη υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία που πραγματοποιείται ειδικά για αυτό το πλαίσιο.

Η επεξεργασία δεν περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (ούτε και δημιουργία προφίλ – profiling).

Ενδιαφερόμενα μέρη

Η επεξεργασία αφορά σε κάθε Χρήστη που επιθυμεί να επικοινωνήσει με τον Εκδότη ηλεκτρονικά, καθώς και το προσωπικό του Εκδότη που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των αιτημάτων

Δεδομένα υπό επεξεργασία

 • Ταυτότητα Χρήστη και διεύθυνση email
 • Ημερομηνία, θέμα και κείμενο του μηνύματος
 • Συνέχεια της επικοινωνίας
 • Στατιστικά δραστηριότητας

Τα υποχρεωτικά δεδομένα είναι αναγκαία για την κατάλληλη εκτίμηση του αιτήματος. Τα δεδομένα τηρούνται για πέντε χρόνια από την επεξεργασία του αιτήματος. Αν, ωστόσο, η επικοινωνία εμπίπτει στο πλαίσιο επαγρύπνησης για την υγεία, η περίοδος αποθήκευσης καθορίζεται από την περαιτέρω επεξεργασία που πραγματοποιείται ειδικά για αυτό το σκοπό.

Παραλήπτες δεδομένων

Η επεξεργασία αφορά το προσωπικό που απασχολεί ο Εκδότης:

 • Με αρμοδιότητα την επεξεργασία της αλληλογραφίας σχετικά με την Ιστοσελίδα,
 • Με αρμοδιότητα τη δημοσίευση περιεχομένου και την τεχνική διαχείριση της Ιστοσελίδας
 • Επιφορτισμένο με τη διαχείριση της επαγρύπνησης για την υγεία

Παραλήπτες δεδομένων είναι επίσης το προσωπικό που απασχολείται από τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών.

Δεν πραγματοποιείται καμιά μεταφορά δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εγγραφή στο newsletter

Σκοπός της επεξεργασίας

Ο Εκδότης επιτρέπει στο Χρήστη να εγγραφεί στο newsletter της Ιστοσελίδας, προκειμένου να ενημερώνεται για τα νέα που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα. Αυτή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπει στον Εκδότη να:

 • Διαχειρίζεται εγγραφές και ηλεκτρονική αλληλογραφία
 • Αναπτύσσει στατιστικά υπηρεσιών.

Νομική βάση για τη διαδικασία της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου.

Ο Χρήστης μπορεί να πάψει να είναι εγγεγραμμένος (να αποσύρει τη συγκατάθεσή του) μέσω του συνδέσμου διαγραφής που περιλαμβάνεται στο newsletter που έχει λάβει.

Η επεξεργασία δεν περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (ούτε και δημιουργία προφίλ – profiling).

Ενδιαφερόμενοι

Η επεξεργασία αφορά κάθε Χρήστη που επιθυμεί να λαμβάνει το newsletter στη διεύθυνση email που έχει δώσει.

Δεδομένα υπό επεξεργασία

 • Διεύθυνση e-mail
 • Ημερομηνία εγγραφής
 • Στατιστικά σχετικά με την υπηρεσία του newsletter

Η συλλογή των διευθύνσεων e-mail είναι υποχρεωτική για την αποστολή του newsletter.

Ο Εκδότης διατηρεί τη διεύθυνση e-mail για όσο διάστημα ο ενδιαφερόμενος δεν διαγράφεται (μέσω του συνδέσμου διαγραφής που περιλαμβάνεται στα newsletters).

Παραλήπτες δεδομένων

Ανάλογα με τις αντίστοιχες ανάγκες τους, είναι παραλήπτες όλων ή μέρους των δεδομένων:

 • Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας που έχει εγγραφεί στο newsletter
 • Το προσωπικό που απασχολεί ο Εκδότης με αρμοδιότητα τη διαχείριση της υπηρεσίας του newsletter, τη δημοσίευση περιεχομένου και την τεχνική διαχείριση της Ιστοσελίδας
 • Το προσωπικό των παρόχων υπηρεσιών που αφορά η Ιστοσελίδα

Καθώς η υπηρεσία του newsletter ενδέχεται να παρέχεται από τρίτο μέρος, τα δεδομένα μπορεί να μεταδίδονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιορισμένη πρόσβαση

Σκοπός της επεξεργασίας

Ο Εκδότης επιτρέπει στο Χρήστη να συνδεθεί στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης προκειμένου αυτός να επωφεληθεί από εξατομικευμένο περιεχόμενο. Ανάλογα με την περίπτωση, επιτρέπεται στον Εκδότη να:

 • Προσωποποιήσει την επικοινωνία
 • Προτείνει ένα περιβάλλον παραγγελίας στην περίπτωση ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου (καρότσι αγορών και ιστορικό παραγγελιών, ιστορικό τιμολογίων, εγγυήσεις κλπ),
 • Προσφέρει ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής εκμάθησης (e-learning) σε περίπτωση τέτοιου είδους ιστοσελίδας (πλατφόρμες εξάσκησης, ερωτηματολόγια αξιολόγησης, τεστ με ερωτήσεις, παιχνίδια κλπ.),
 • Αντλήσει στατιστικά συναφή με τα περιεχόμενα/ παρεχόμενες υπηρεσίες κλπ.

Νομική βάση της επεξεργασίας αποτελούν τα έννομα συμφέροντα του Εκδότη στη σχέση του με τον Χρήστη.

Η επεξεργασία δεν περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (ούτε και δημιουργία προφίλ – profiling). 

Ενδιαφερόμενα μέρη

Η επεξεργασία αφορά κάθε Χρήστη με προσωπικό λογαριασμό στην Ιστοσελίδα.

Δεδομένα υπό επεξεργασία

 • Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση e-mail
 • Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης
 • Πληροφορίες για τα περιεχόμενα/ παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Στατιστικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή της σύνδεσης

Η διεύθυνση e-mail, καθώς και το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι υποχρεωτικά για τη λειτουργία του προσωπικού λογαριασμού.

Τα δεδομένα τηρούνται το πολύ για 3 χρόνια μετά την τελευταία σύνδεση του Χρήστη.

Παραλήπτες δεδομένων

Ανάλογα με τις αντίστοιχες ανάγκες τους, είναι παραλήπτες όλων ή μέρους των δεδομένων:

 • Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας που διατηρεί προσωπικό λογαριασμό,
 • Το προσωπικό που απασχολεί ο Εκδότης με αρμοδιότητα τη διαχείριση των περιεχομένων/ προσωποποιημένων υπηρεσιών και την τεχνική διαχείριση της Ιστοσελίδας,
 • Το προσωπικό των παρόχων υπηρεσιών που αφορά η Ιστοσελίδα

Καθώς ορισμένο προσωποποιημένο περιεχόμενο μπορεί να παρέχεται από οργανισμό – τρίτο μέρος, τα δεδομένα ενδέχεται να μεταδοθούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαχείριση cookies

Η διαχείριση των cookies είναι μια ειδική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία περιγράφεται στην πολιτική cookies της Ιστοσελίδας.